نویسنده = سیدحسین شرف الدین
مفهوم شناسی تطبیقی سرگرمی با نگاه به منابع اسلامی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1402

حنیف نصراللهی نسب؛ سید حسین شرف الدین


رویکردی روان‌شناختی به سرگرمی و فراغت

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 103-124

سیدحسین شرف‌الدین


سبک زندگی با رویکرد معنوی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 73-97

سید حسین شرف الدین


کارکردهای مهمانی در سبک زندگی اسلامی

دوره 2، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 77-98

نصرالله نظری؛ سیدحسین شرف الدین


سبک زندگی دینی و مصرف گرایی

دوره 1، شماره 1، مهر 1394، صفحه 7-30

سید حسین شرف الدین