دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 11، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-158 
5. معرفی و کاربست روش «الگوپردازی بنیادین» در مطالعات سبک زندگی اسلامی

صفحه 75-101

حمیدرضا حاجی بابایی؛ زهرا رضازاده عسگری؛ مهتاب عیدی