دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 9، پاییز و زمستان 1398