نویسنده = کیانوش زهراکار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پیامدهای بازماندگی از ازدواج دختران بالای 30 سال شهر کرمان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 117-144

صولت افضلی گروه؛ علی محمد نظری؛ کیانوش زهراکار