نویسنده = صالح حسن‌زاده
1. کارکرد اسوه‌ای رسالت و امامت و نقش آن در سبک زندگی خانوادگی در مؤلفه مدیریت منزل

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 99-118

عنایت‌الله شریفی؛ علی پیرهادی؛ صالح حسن‌زاده؛ کیومرث فرح‌بخش