نویسنده = منصوره زارعان
نقش نظم در رابطۀ زوجین در استحکام عشق زناشویی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 103-116

منصوره زارعان؛ شهره روشنی